+Blog Yazıları


7. Yargı Paketinde Neler Var?

Kamuoyunda 7. Yargı paketi olarak bilinen, Adalet Bakanlığınca hazırlanan BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ taslağıyla;

 • İcra ve İflas Kanunu’nda,
 • Avukatlık Kanunu’nda,
 • Noterlik Kanunu’nda,
 • 5235 Sayılı Adli Yargı Teşkilat Kanunu’nda,
 • Çocuk Koruma Kanunu’nda,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda,
 • Türk Ticaret Kanunu’nda,
 • Arabuluculuk Kanunu’nda,
 • İş Mahkemeleri Kanunu’nda,
 • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da,
 • İnfaz Hakimliği Kanunu’nda,
 • Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu’nda,
 • Türk Ceza Kanunu’nda,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nda,
 • Kabahatler Kanunu’nda,
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda,
 • Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda,
 • 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun’da,
 • 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de,

bir takım yeni düzenlemeler öngörülmüştür.  Bu düzenlemelerin bir kısmı usul hukukuna ilişkin olup bir kısmı ise maddi hukuka ilişkin düzenlemelerdir.

Taslağın genel gerekçesinde,

 • Birtakım uyuşturucu maddelerin imal ve ticareti suçunda cezaların artırımına gidilerek “caydırıcılık” yaklaşımıyla ailenin, gençliğin ve toplumun korunmasının amaçlandığı,
 • Uyuşturucu madde kullanımı ile bu amaçla satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedbirlerin daha etkin işletilebilmesinin amaçlandığı,
 • Cezaların artırımı ve müsadere yoluyla düzensiz göçle etkin mücadele edilebilmesinin amaçlandığı,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193, 231 ve 308/A maddelerinde Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda değişiklikler öngörüldüğü,
 • Hukuk ve ceza yargılama usullerinde istinaf ve temyiz sürelerine ilişkin değişikliğe gidilerek ve yine sürelerin başlangıç tarihlerinin kararın tebliğine bağlanarak yeknesaklığın amaçlandığı,
 • İcra ve İflas Hukuku kapsamında konutta haciz hakim kararına bağlanmakta ve ev eşyalarının haczi ve taşkın haczin yasaklanması amaçlanmakta ve aynı zamanda arabuluculuk alanının genişletilmesinin amaçlandığı,
 • Anayasa Mahkemesinde devam etmekte olan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuru dosyaları için Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna müracaat imkanın getirilmesinin öngörüldüğü,
 • İnfaz koruma memurları ile yüksek mahkemeler ve Bakanlık bünyesindeki kurul tabiplerinin mali hakları iyileştirilmesini amaçladığı,

belirtilmiştir.

7. Yargı Paketi İle Yapılması Planlanan Değişiklikler

İcra Ve İflas Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

 • İcra Mahkemesi onayı olmadan konutta haciz yapılamayacak. Konuttaki hacze borçlu rıza göstermezse derhal son verilecek. (İİK m. 79/a)[1]
 • Para, altın, antika veya diğer değerli eşyalar dışında Borçluya veya aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm diğer ev eşyalarının haczi mümkün olmayacak. (İİK m.82)[2]
 • Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarında ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak. (İİK m. 85)[3]
 • İcra ve İflas Kanunundaki tebliğ veya tefhim ile başlayan 10 günlük istinaf ve temyiz süresi tebliğ tarihinden başlamak üzerine iki hafta olarak değiştirilecek. (İİK m. 164, m. 182, m. 254, m. 293, m. 308/a, m. 308/e, m. 320, m. 363, m. 364)[4]
 • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin verilen ret ve tasdik kararlarına karşı istinaf yolu öngörülmüştür. Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı da iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecektir. İstinaf ve temyiz başvurularında temyiz maktu ücreti alınması düzenlenmiştir.(İİK m. 309/p)[5]
 • İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilecektir (İİK m. 353)[6]
 • İlgili değişikliklerin uygulanma tarihi 01.09.2023 olarak öngörülmüştür. İlgili değişiklikler 01.09.2023 tarihinden sonra verilecek kararlar için uygulanacaktır. yürürlük tarihinden önce verilmiş olan konutta haciz kararları kanun değişikliğinden etkilenmeyecek olup İİK’nun da ki önceki hükümler uygulanacaktır. (Geçici m. 19)[7]

Avukatlık Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Adalet bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Avukatların büro kurma giderlerine kredi ve finans kuruluşları aracılığıyla finansman desteği sağlanacak.
  (Avukatlık Kanunu m. 43)[8]
 • Mesleğin ilk beş yılında olan avukatlardan daha önceden yarı oranında alınan baro aidatı alınmayacak. (Avukatlık Kanunu m. 65)[9]
 • Adli yardım bürolarının, İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde iki ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde iki, oranında olan gelirleri yüzde üç oranına çıkarılmıştır. (Avukatlık Kanunu m. 180)[10]

Noterlik Kanununu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Noterlere ödenecek ücret tarifesinde gerekli değişiklikler her takvim yılı başında geçerli olmak üzere yapılır.[11]

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Asliye Ticaret Mahkemelerinde heyet sınırı beş yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.[12]

3/7/2005 Tarihli Ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere görevlendirilen uzman ve öğretmenlere, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen diğer kişilere ise bu kapsamda görev yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.(Çocuk Koruma Kanunu m. 41/H-2)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • HMK’da istinaf ve temyiz süreleri tebliğden itibaren başlayacaktır. Daha önceden tefhim veya tebliğ ile başlayan başvuru süresi bu kanun değişikliği ile tefhim ile başlaması söz konusu olmayacaktır bu kanun değişikliği ile HMK’da istinaf, temyiz ve itirazlarda süreler tebliğ ile başlayacaktır.(HMK m. 43, HMK m. 44, HMK m. 398)

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Bir milyon Türk Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır. Bu parasal sınırı HMK ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre artırılması öngörülmüştür.[13]
 • Türk Ticaret Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiştir.[14]

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapar ve taraflar hazır değilse her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirir. (Arabuluculuk Kanunu m. 17/3)
 • Arabuluculuk Kanunu kapsamında milletlerarası sulh belgelerinin icrası Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından icra edilebilirlik şerhi ile mümkündür. İcra edilebilirlik şerhi verilmesi dosya üzerinden incelenir.[15]
 • Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir. İcra edilebilirlik şerhi verilen arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden taraflardan biri tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabilir ve gerekli işlemleri yapabilir.[16]
 • Ticari uyuşmazlıklarda tarafların imzasına gerek olmadan avukat ve arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.[17]
 • Arabuluculuk bürosuna başvurudan sonra başvuran aleyhine uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak icra takibi yapılması ve başvuranın bu takibe karşı arabuluculuk süreci sonunda 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca menfi tespit davası açması halinde, 72 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.( Arabuluculuk Kanunu m. 18 A/17)

İİK m.72/2 – İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluna ilişkin hükümler ayrık tutulmakla kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar da arabuluculuk dava şartı olarak öngörülmekte.[18]
 • Arabuluculuk siciline kaydedilmek için arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve bakanlıkça yapılacak yazılı sınava katılıp başarılı olma şartı yirmi yıl kıdemi olan Hukukçular için kaldırıldı. Yirmi yıl kıdemi olan Hukukçular arabuluculuk eğitimini tamamlamak şartıyla sicile kayıtları öngörülmekte. [19]
 • Kanun yürürlüğe girmeden önce açılmış olan davalara uygulanmayacak olup kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak davalara uygulanacaktır. [20]

İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • İş sözleşmelerine dayana işçi ve işveren alacakları, tazminat ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kanunda düzenlenmişti. Yeni düzenleme ile bu alacak ve tazminat konularıyla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir.[21]

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Uyuşturucu maddelerin müsaderesine daha önceden ilgili mahkemece soruşturmanın her safhasında karar verilebilir demekteydi. Yeni düzenleme ile uyuşturucu maddelerin müsaderesine sulh ceza hakimliğince karar verilecektir. [22]
 • Bu kanun değişikliği derhal uygulanır.[23]

İnfaz Hâkimliği Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • İnfaz hakimliğince verilecek kararlara şikayetçi veya ilgili cumhuriyet savcısı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde CMK hükümleri kapsamında itiraz yollarına gidilmesi öngörülmektedir. Daha önceden itiraz süresi tebliğden itibaren yedi gün olarak düzenlenmiştir.[24]

Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağı güçlendirilmekte, Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi Ülkemizde bulunan savunma sanayi kuruluşlarında çalışan mühendislerin, yurt içinde veya dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kuruluşlara gitmesini zorlaştıracak tedbirler alınmaktadır. Bunlar 5 yıl boyunca işletme açma yasağı veya aynı alanda faaliyet gösteren bir başka kuruluşta çalışma yasağı getirilmektedir.[25]

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, 5237 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de alınmaktadır. Böylelikle, bu maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin cezanın yarı oranında artırılması sağlanmaktadır.[26]
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun failleri hakkında soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin kararların daha etkin uygulanması sağlanmaktadır. Denetim süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre kontrol altında tutularak denetlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar vermesi zorunlu hale getirilmektedir[27].

Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, eski hale getirme bakımından “yedi gün” olarak belirlenen süre “iki hafta” şeklinde değiştirilmektedir.[28]
 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, kovuşturmaya yer olmadığına kararına itiraz bakımından “onbeş gün” olarak belirlenen süre “iki hafta” şeklinde değiştirilmektedir.[29]
 • Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda düzenleme yapılarak. Mahkûmiyetin yanı sıra ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri kararları bakımından da sanığın sorgusunun yapılması zorunlu hale getirilmektedir. [30]
 • Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, kararın gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren itiraz edilebileceği kabul edilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz halinde itiraz merciin, usule ve esasa ilişkin inceleme yapması gerektiği açıklığa kavuşturulmaktadır.[31]
 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, itiraz kanun yoluna başvuru, istinaf kanun yoluna başvuru, istinaf isteminin reddi kararına karşı başvuru yollarında “yedi gün” olarak belirlenen süreler “iki hafta” şeklinde değiştirilmektedir
 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, temyiz istemi bakımından “on beş gün” olarak belirlenen süre “iki hafta” şeklinde değiştirilmektedir. Ayrıca düzenlemeyle, temyiz kanun yoluna başvuru süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacağı hüküm altına alınmaktadır.
 • 295 inci maddenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 294 üncü maddenin birinci fıkrasına cümle eklemek suretiyle, Cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtmesi gerektiği hükmü bu madde kapsamına alınmaktadır.
 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi bakımından “otuz gün” olarak belirlenen süre “bir ay” şeklinde değiştirilmektedir.[35]
 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi bakımından “gün” olarak belirlenen süre “ay” şeklinde değiştirilmektedir.
  Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı Cumhuriyet başsavcılığınca sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama ve cezalandırılmama ilkesinin istisnaları arasında kabul edilen, kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunması hususu zorunlu hale getirilmektedir.[36]
 • Teklifle, 5271 sayılı Kanuna geçici madde eklemek suretiyle, kanun yollarına başvuru süreleri ile bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin yapılan düzenlemelerin, 1/9/2023 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanması sağlanmaktadır.[37]

Kabahatler Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Sürelerin yeknesaklaştırılması kapsamında, kabahatlerle ilgili mahkeme kararına karşı itiraz bakımından “yedi gün” olarak belirlenen süre “iki hafta” şeklinde değiştirilmektedir

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan dolayı haklarında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüphelilere denetimli serbestlik müdürlüğünce uygulanacak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirleri ile bu tedbirlerin yerine getirilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. Tedavi sürecine ilişkin detaylı düzenlemelere yer vermektedir.
 • Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek aktarılması ve personel görevlendirilmesi hususunda düzenlemelerin derhal uygulanması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Hâkimler Ve Savcılar Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Düzenlemeyle, hâkim ve savcıların sınıf değişikliğine ihtiyaç duyulmadan bakan yardımcılığı görevini ifa etmelerine imkân tanınmaktadır. Bununla birlikte, özlük hakları emsali bakan yardımcılarıyla eşitlenmektedir.[41]
 • Düzenlemeyle, hâkim ve savcıların ihtiyaç halinde esas görevlerini aksatmamak ve Adalet Bakanının izin vermesi koşuluyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilmeleri öngörülmektedir.[42]
 • Düzenlemeyle, Yargıtay ve Danıştay Başkanları ile Başsavcılarının 8.000 olan ek göstergeleri 9.000’e; Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanların ek göstergeleri 7.800’den 8.200’e yükseltilmektedir.
 • 2802 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde bakan yardımcılarına yönelik yapılan düzenlemenin mevcut bakan yardımcılarına da uygulanması sağlanmaktadır

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanunu Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Anayasa Mahkemesinde derdest olan bazı bireysel başvuruların Komisyon tarafından incelenmesinin öngörülmesi sebebiyle artacak iş yükü nazara alınarak Komisyonun üye sayısı artırılmakta ve iki heyet halinde çalışmasına imkân tanınmaktadır.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yapılması Planlanan Değişiklikler

 • Maddeyle, Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde fiilen görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarına çalışma koşulları ve iş yükü nazara alınarak, her ay ek ödeme yapılması öngörülmektedir. Çalışma koşulları itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında görev yapan personele açık ceza infaz kurumlarında görev yapanlardan daha fazla tutarda ek ödeme yapılması hüküm altına alınmaktadır.[45]
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, pratisyen tabip ve diş tabiplerinin özlük haklarında yapılan artış dikkate alınarak, çalışma barışının sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da aynı görev unvanıyla çalışanlara ek tazminat ödenmesi öngörülmektedir.[46]

7. Yargı Paketinde Af Var Mı?

7.Yargı Paketi’nde genel affa ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

7. Yargı Paketinde Denetimli Serbestlik

 1. Yargı Paketi’nde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçunun failleri hakkında soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin kararların daha etkin uygulanması sağlanmaktadır.

Denetim süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre kontrol altında tutularak denetlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar vermesi zorunlu hale getirilmektedir.

7. Yargı Paketi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kanunun tamamı için yürürlük tarihi öngörülmemiş olup kimi hükümleri kanun kabulü ile derhal yürürlüğe girecektir.

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için ise yürürlük tarihi olarak 01.09.2023 öngörülmüştür.   Bu aşamada değişikliklerin kabulü ile yürürlük tarihinin değişebileceği unutulmamamladır.

7. Yargı Paketi Açılan Davaları Nasıl Etkileyecek?

 1. Yargı paketi açılan ve görülmeye devam eden davaları etkilemeyecek kanun değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki davalar için uygulanacaktır. Bu noktada önemle belirtilmelidir ki, yalnızca ceza yargılamalarında lehe kanun hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.