+Blog Yazıları


Yargitay 2. Hukuk Dairesi 2015/16850 E. , 2016/561 K. İçtihat

Boşanma protokolünde vergi ve mali yükümlülükleri üstlenen eski eş bu yükümlülüklerini yerine getirmemişse, icra takibi sonrası itirazın iptali davası Aile Mahkemesinde görülmelidir.  
(Karar Tarihi : 13.01.2016)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Tarafların 18.07.2011 tarihinde kesinleşen ilamla Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca boşandıkları, taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davasında imzalanan ve hakim tarafından kararın eki sayılmasına karar verilen protokol ile davacı adına kayıtlı olan minübüsün davalıya devredileceği ve boşanma tarihinden minübüs işletmesinin devir, teslim ve tescil işlemlerinin gerçekleşeceği tarihe kadarki dönemde tahakkuk edecek vergi ve benzer mali yükümlülüklerin davalıya ait olacağının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Davacı kendisi tarafından ödenilen verginin protokol uyarınca davalıdan tahsil edilmesi için icra takibi yaptığını, davalının takibe itiraz etmesi nedeniyle takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bu halde dava, anlaşmalı boşanma protokolünden kaynaklanan alacağa ilişkin yapılan takibe itirazın iptali ve icra inkar tazminatı isteğine ilişkindir. Davanın temeli boşanma protokolü olduğuna ve uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklandığına göre itirazın iptali davasına bakmakla aile mahkemesi görevlidir (4787 s. K. m.4/1). Göreve ilişkin kurallar kamu düzeninden olup, taraflarca ileri sürülmese bile hakim tarafından davanın her aşamasında re'sen gözetilir. Bu açıklamaya göre görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır.
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.01.2016