+Blog Yazıları


Genel Olarak Boşanma Davaları:

Büyük umutlar ve mutluluklar ile başlayan evlilikler, bazen boşanma ile sonuçlanabilmektedir. 

Acıdan kaçınma eğiliminde olan insanoğlunun yüzleşmek zorunda kaldığı en acı verici olaylardan bir tanesidir. 

Evlilik her ne kadar acı verici bir olay olsa da, bir o kadar hayatın içerisinde, toplum hayatımızın bir parçası olarak bulunmakta.

Her ne kadar istenmese de; eski dönemlerden bu yana eşler arasında uyumsuzluk öyle ya da böyle bir boşanma olgusu mevcuttur. 

Boşanma her ne kadar iki kişinin fiziksel, fikirsel ve duygusal birlikteliklerinin sona ermesi olsa da; boşanmaya bağlı sonuçlar sadece bununla sınırlı değildir. 

Boşanma, Sadece “İki Kişinin Ayrılması” Demek Değildir!

Boşanma ile birlikte iki kişi (eşler) dışında çocukların velayet durumu gündeme gelecektir. Çocukların boşanma sonucunda hangi eş ile birlikte kalacağı (velayet), çocuğun velayetini alamayan eş ile çocuk arasındaki görüşme, ziyaret, zaman geçirme (Kişisel İlişki Kurma Hakkı), Çocuğun boşanma davası sürecinde ki bakım ve giderleri (Geçici=Tedbir Nafakası), Boşanma sonrasındaki bakım, eğitim ve diğer giderleri (İştirak Nafakası) konuları gündeme gelecektir. 

Yine tarafların boşanma sonucunda birbirlerinden Boşanmaya Bağlı Maddi Tazminat, Boşanmaya Bağlı manevi Tazminat Davası açma hakkı olduğu gibi yoksulluğa düşme ihtimali bulunan eşin diğer eşten nafaka (Yoksulluk Nafakası) isteme hakkı bulunmaktadır. 

Tarafların düğününde kadına takılan ziynet eşyaları ile yine takıntıların kime verileceği, boşanma sonucunda çeyiz eşyaları ve ev eşyalarının ne şekilde paylaştırılacağı da gündeme gelecektir. 

Özellikle boşanma davasının kesinleşmesi üzerine, eşlerin evlilik süresi içerisinde edinmiş oldukları mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar da ortaya çıkacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus;

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere insanlar mutlu olmak için evlenirler.  Evliliğe ve eşine dair büyük umutları bulunmaktadır. Zaten umut ve beklentilerin bulunduğu bir evlilikte boşanma zaman zaman gündeme gelse de, dava aşamasına taşınması zor bir ihtimaldir. Bir başka deyişle, boşanma süreci, evliliğe dair umut ve beklentilerin sona erdiği andan başlar.

Boşanmaya sebebiyet veren olaylar bu umutların, beklentilerin, hayallerin ve güvenin önce azalmasına ve sona ermesine sebebiyet vermektedir. 

Boşanmadan Önceki Hayatınız, Boşanmadan Sonraki Hayatınız.

Boşanma davası, kişinin başına gelecek en trajedik,  travmatik ve en acı verici olaylardan bir tanesidir. 

En çok güvendiğiniz, kendisine büyük umutlar bağladığınız, hayallerinizin odak noktasında bulunan kişi tarafından incitilmekte ve kırılmaktasınız.  Böylesi zorlu bir süreç sadece duygusal anlamda değil aynı zamanda geleceğe dair “boşandıktan sonra ne olacak?”, “ben şimdi ne yapacağım?”, “boşanma davasından sonra beni nasıl bir hayat bekliyor?” soruları ile dolu belirsiz bir gelecek korku ve endişesi ile daha da zorlu hale gelmektedir. 

Boşanmanın bu duygusal ve psikolojik zorlu süreci yanında; “Boşanma Davası” sürecinin hukuki, teknik yönü de bulunmaktadır. 

Boşanma Davası için müracaat eden müvekkillerimize sıklıkla söylediğimiz üzere; hayatınız “Boşanmadan Önceki” ve “Boşanmadan Sonraki” şeklinde ikili bir ayırıma doğru ilerlemektedir. 

Boşanma Davası ise, Boşanmadan sonraki hayatınızın en önemli başlangıç noktalarından bir tanesidir. Boşanma davası sonucunda haklarınızı alamamanız ve mağduriyet yaşamanız yeni hayatınıza kötü bir başlangıç olacaktır. Hatta bazı sonuçlara, hayatınız boyunca katlanmak zorunda kalırsınız!

Bu nedenle, boşanma ile birlikte sahip olduğunuz hakların boşanma davası içerisinde tam olarak işlenmesi, haklarınızın tam olarak kullanılması ve dava sonucunda mağduriyetlerin yaşanmaması adına Boşanma Sürecinin konusunda uzman, tecrübeli ve iyi bir boşanma avukatı tarafından yönetilmesi gerekmektedir. 

Boşanma avukatı seçerken dikkat etmeniz gerekenler, boşanma avukatından beklemeniz gerekenler ve boşanma avukatınızı nasıl belirlemeniz gerektiği konusunda Boşanma Avukatı konulu makalelerimize göz atınız. 

Avukat Fuat Ziya ÇİFTÇİ‘nin temel faaliyet alanı boşanma davalarıdır. 

Boşanma Nedir?

Hukuken geçerli bir evliliğin hakim kararı ile sona erdirilmesine boşanma denilmektedir.  

Boşanma Davası Nedir?

Mahkeme ya da hakim kendiliğinden bir hukuki uyuşmazlığa bakamaz. Bu uyuşmazlığın dava yoluyla mahkemede ileri sürülmesi gerekmektedir. 

En yalın tarifiyle, Boşanma Davası; eşlerden birisinin mevcut evliliğin sona ermesi için, boşanmaya sebebiyet veren olayları (uyuşmazlığı) ve boşanma talebini mahkeme bir dilekçe ile (boşanma dilekçesi) mahkemeye sunmasıdır. 

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yani boşanma sadece aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir. Boşanma sebepleri;

 1. Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde)
 2. Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 3. Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 4. Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)
 5. Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
 6. Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)
 7. Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164)
 8. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165)
 9. Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1)
 10. Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3)
 11. Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4)

Şeklinde düzenlenmiştir. 

Kaç tür boşanma davası vardır?

Hukukumuzda, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından (nafaka, tazminat, velayet vs.) konusunda taraflar arasında anlaşmanın bulunmadığı hallerde çekişmeli boşanma davasından söz edilir. 

Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır. 

Çeşitli olasılıklardan yola çıkarak, bir boşanma davasında:

 • Eşlerden birisi boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise; 
 • Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar (her ikisi de boşanmak istiyor), ancak boşanmanın sonuçlarından en az bir tanesi konusunda (Velayet, nafaka, tazminat vs.) anlaşamıyor ise, 
 • Tarafların anlaşmalı boşanma imkanı bulunmuyor ise; (Anlaşmalı boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise, eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise vs.)

Çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir. 

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli Boşanma Davasının yargılama aşaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da düzenlenmiştir. Buna göre yazılı yargılama usulünün uygulandığı boşanma davalarında aşamalar, 

Dilekçeler Aşaması, 

Dilekçeler aşamasında taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar. 

Ön İnceleme Duruşması Aşaması, 

Ön İnceleme duruşması uyuşmazlığın tespit edildiği, tarafların sulha davet edildiği aşamadır. 

Ön inceleme ve ön inceleme duruşması hakkında daha detaylı bilgi için “Boşanma Davası” başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz. 

Tahkikat Aşaması, 

Tahkikat aşaması tanıkların dinlendiği, delillerin toplandığı, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyayı aydınlatma adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır. 

Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır. 

Hüküm Aşaması 

Mahkemece, boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır.  Mahkeme son duruşmada davaya ilişkin kararını açıklayacaktır. 

Olmak üzere 5 (beş) aşamalıdır. 

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesinin hazırlanmış olması ve boşanma dilekçesinin ekine kimlik fotokopisinin eklenmesi yeterli olacaktır.

Yargılamanın ilerleyen aşamalarda delil ve tanık listesi ayrıca sunulacağından delillerin ve tanık listesinin dava açılırken sunulması zorunlu değildir. 

Eğer davayı siz açtıysanız, mahkeme veznesinden harç ve masrafların yatırıldığına dair makbuzları da ekleyeceksiniz. 

Eğer bir boşanma avukatı aracılığıyla dava açacaksanız avukatınıza “Boşanma Vekaletnamesi” vermelisiniz. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin, aralarında anlaşarak hazırlayıp, imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile müracaat ederek genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davalarıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma Davası Türk Medeni Kanunu 166/3’te düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, 
 • Eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakata (anlaşmaya) varmış olması,
 • Eşlerin,  bu anlaşmayı birlikte duruşmada hazır bulunarak tekrar etmesi, 
 • Eşler arasındaki bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması, 

Koşullarının tamamının bir arada bulunması gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma İçin Bir Yıllık Evlilik Süresi Zorunlu Mudur?

Evet, kanunda bu husus özel olarak düzenlenmiş olup, bir yıllık evlilik süresi dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Açılır ise mahkeme davayı red edecektir.

Bu konuda “Anlaşmalı Boşanma Davası ” başlıklı detaylı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların, boşanma ve çocuklar ile boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak düzenleyip mahkemeye sundukları anlaşma metnidir. 

Protokolü inceleyen aile mahkemesi, eğer protokolü uygun bulursa boşanma protokoldeki taraf iradelerine göre gerçekleşecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve ne şekilde hazırlanacağı konusunda “Boşanma Protokolü” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Çekişmeli boşanma davasında protokol olmaz, boşanma dilekçesi olur!

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davası türüdür. Tabi, burada tüm koşulların sağlanmış olması gerekir. 

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta ile bir ay sonrasına duruşma günü belirlenir. 

Duruşma günü tüm koşulların varlığı halinde boşanmaya karar verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi üzerine istinaf süresinin dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir. 

Böylesi bir ihtimalde anlaşmalı boşanma davası, 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanmış olacaktır. Ancak süreyi azaltan bir çok faktör bulunmaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davasının aşamaları ve kesinleşme sürecine ilişkin detaylı bilgi için makalelerimizi inceleyebilirsiniz. 

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davaları “Aile Mahkemeleri”nde açılıp görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. 

Bugün hemen hemen bütün illerde ve büyük ilçelerde Aile Mahkemeleri bulunmaktadır. Nüfusu itibariyle iş yoğunluğu fazla olmayan yerlerde ayrı bir aile mahkemesi kurulmadığından, burada aile mahkemesinin görevine giren davalara asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davası Neredeki Mahkemede Açılır?

Boşanma davasında yetkili mahkeme, boşanma davasının neredeki (hangi şehir, ilçe) mahkemesinin davaya bakacağını ifade eder. 

Boşanma davasında yetkili mahkeme, 

 • Davacı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi, 
 • Davalı eşin yaşadığı (ikamet ettiği) yer aile mahkemesi
 • Eşlerin en son 6 ay birlikte yaşadıkları (ikamet ettikleri) yer aile mahkemesidir. 

Davacı davasını bu üç seçenek yerdeki aile mahkemesinde açabilir. 

Bir Boşanma Davası Nasıl Açılır (2024)?

Boşanma davası “taraflarca hazırlama” ilkesinin uygulanması nedeniyle bir boşanma dilekçesi ile açılabilir. 

Boşanma dilekçesinde yer alması gereken hususlar konusunda detaylı bilgi için “Boşanma Dilekçesi " başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Boşanma dilekçesi ekine davacı kimlik fotokopisini eklemek suretiyle Aile Mahkemesine ya da Hukuk Tevzi Bürosuna müracaat edecektir. 

Burada gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra, davacıya davanın hangi mahkemede görüleceğine ve dava esas numarasını gösteren bir evrak verilecektir. 

İşte harç ve masrafların yatırıldığı tarih davanın açıldığı tarih olacaktır. 

Anlaşmalı boşanma davası açan davacı, dava dilekçesi ekine boşanma protokolü de eklemelidir. 

Detaylı bilgi için Gaziantep Boşanma Avukatı Av.Fuat Ziya ÇİFTÇİ ile iletişime geçiniz.