+Blog Yazıları


Gaziantep iş avukatı 4857 sayılı iş kanunu ve çalışanların hakları mevzuatınca işçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenler. Bu kanun olası hak ihlallerinin önüne geçmeyi sağlamaktadır.

İş Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

Gaziantep iş avukatı işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve iş davalarına bakan avukattır. İşçi işveren avukatının baktığı davaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Mobing davası 
 • İş iade davası 
 • Hizmet tespit davası 
 • Kıdem tazminatı davası 
 • Fazla mesai davası 
 • Kötü niyet davası
 • Tazminat davası

Mobing Davası

İşçinin işyeri içerisinde verimini düşürecek, kötü hissetmesine sebep olacak her türlü psikolojik şiddet, yıldırma politikası mobing davranışına örnektir. İş yerlerinde zaman zaman işçinin istifa etmesine zemin hazırlamak için bu tür haksız fiiller görülebilmektedir. İşçi böyle bir durumunun varlığı halinde dava yoluna başvurabilmektedir.

İş İade Davası

İşveren işçinin iş aktine son vermeden önce belirlenen yasal süre içerisinde haber vermeli ve bir mazeret sunmalıdır. İşçi haksız yere sebep sunulmaksızın ya da geçersiz bir sebeple işten çıkarılırsa iş iade davası açabilme hakkına sahiptir. Bu konu ile ilişkili kanun maddeleri iş hukukunun 19 ve 20. Maddeleridir.

Madde 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Madde 20 – İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Hizmet Tespit Davası

Sigorta, işçinin çalıştığı sürenin yasal olarak kanıtlanabilmesi ve işyerindeki olası kazalarda zararının karşılanabilmesi için önemlidir. İşçi yasal olarak belirlenen gün sayısını doldurarak emekli olabilmektedir. Bu sebeple eğer işyerinde sigortası yapılmamışsa yahut eksik yatırılmışsa işçi beş yıl içerisinde hizmet tespit davası açarak çalıştığı sürenin tespit edilebilmesini talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Davası

Bir yerde bir yıl ve üzerinde çalışmış olan kişi kıdemli çalışan sayılmaktadır. Kıdmli işçinin yeni işe girenlere göre daha fazla hakkı bulunmaktadır. Eğer kıdemli işçinin işveren tarafından işine son verilirse tazminat ödenmesi gerekmektedir.

Fazla Mesai Davası

İşçinin en fazla kaç saat çalıştırılabileceği, haftalık ve yıllık izinler, resmi tatil günleri gibi hakları iş kanununca belirlenmiştir. Bu sayede işçinin gereğinden fazla ve dinlendirilmeden çalıştırılarak ağır bir yükün altına girmesi önlenmiş ve güvence sağlanmıştır.

Eğer işveren, işçiyi mesai saatlerinin dışında fazladan çalıştıracaksa işçinin buna rızası olmalıdır. Rızası olsa dahi fazladan çalıştırmak fazla mesai ücretini gerektirir.Yani işveren işçisini fazladan çalıştırırsa fazladan para ödemek zorundadır.

Bu gibi durumlarda haksız yere fazladan çalıştırılan ve mesai ücreti ödenmeyen işçi fazla mesai davası açabilmektedir.

MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

MADDE 41. – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

İşçinin haftalık olarak kullanabileceği tam 24 saatlik izin hakkı da mevcuttur. İşveren işçisine haftada en az bir gün dinlenme izni vermelidir.

Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

İşçi resmi tatil günlerinde de izinli sayılmaktadır. Herhangi bir gerekçe ile resmi tatil günlerinde işçi çalıştıracak olan firma çalışanına normalin üç katı mesai ücreti ödemelidir.

Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Kötü Niyet Davası

İşverenin işçiye herhangi bir sebeple ayrımcılık yapması; dil, din, cinsiyet, ırk, siyasi görüş vb sebeplerle haklarını ihlal etmesi kanunen yasaklanmıştır. Benzer şekilde işçiye işyeri içerisinde kötü niyetle yaklaşmak psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulamak, sözlü ya da fiziksel taciz, tehdit gibi unsurlar da kötü niyet davası kapsamına girmektedir.

Tazminat Davası

İşveren işçiye sağlıklı çalışma ortamını sağlamakla yükümlüdür. İşçinin çalışırken kullanmakta olduğu makinaların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır, yüksek yerlerde çalışmakta olan ve düşme tehlikesi olan işçi için önlemler alınmalıdır, ağır hasta ya da yaralı olan işçiye izin kullandırılmalıdır. 

Her işyerinin kendi içerisinde bu ve bunun gibi pek çok önlemi alması ve çalışanının sağlığına önem vermesi gerekir. Eğer işçi çalıştığı esnada yaralanır, sakatlanır veya vefat ederse işyerinin ihmali tespit edildiği durumda tazminat davasına başvurulabilmektedir.

İş davalarının dayanağı olan iş hukuku hakkında, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Gaziantep’de İşçi İşveren Avukatı Hizmetini Av.Fuat Ziya ÇİFTÇİ Nasıl Vermektedir?

Gaziantep işçi ve işveren avukatı olarak işçinin ve işverenin yasal haklarını gözetmeye son derece önem vermekteyiz.

Bizlere ulaşan danışanımızın istek ve şikayetlerini dinleyerek kendimize bir yol haritası çizeriz,

Danışanımızın gerekli süreler içerisinde başvurusunu yapması için bilgilendiririz,

Danışanımıza iş hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti sunarız,

Danışanımız ile birlikte dava dilekçesi hazırlar ve dava istemiyle iş mahkemesine başvurumuzu gerçekleştiririz,

Yasal sürecin en hızlı ve sağlıklı şekilde sonuçlanması için mesleğimizi son derece titiz bir şekilde icra ederiz.

İş Avukatı İle İş Davası Nasıl Açılır?

Gaziantep İşçi ve işveren avukatı ile birlikte dava dilekçesi hazırlanır ve iş mahkemesine başvuruda bulunulur. Daha sonra işçi ve işveren avukatı müvekkili adına yasal süreci takip eder ve gerekli durumlarda önceden müvekkilini bilgilendirir.

İş Davaları Ne Kadar Sürer?

İş davalarının ortalama 365 günde sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Fakat çeşitli sebeplerle bu süre daha uzun ya da daha kısa olabilmektedir.

Gaziantep İş Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler?

Gaziantep en iyi iş avukatı olarak verdiğimiz hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Dava takibi hizmeti
 • Dava dilekçesi hazırlama hizmeti
 • Dava başvurusu hizmeti
 • İş hukuku danışmanlığı hizmeti
 • İşçi ile işveren arasında arabuluculuk hizmeti
 • Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi hizmeti
 • İstinaf ve temyiz mahkemesi başvuru hizmeti
 • İstinaf ve temyiz süreci dava takibi hizmeti

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşçi İşveren Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Ücret bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Gaziantep’de En İyi İşçi İşveren Avukatını Nasıl Bulabilirim?

Gaziantep avukat olarak tecrübeli ve alanında yetkin avukat meslektaşlarımızla birlikte sizlere hizmet vermeye hazırız.

İşçi İşveren Avukatı Ne Yapar?

İşçi ve işveren avukatı müvekkili adına iş davalarının takibini gerçekleştirir ve müvekkilinin yasal haklarını gözetir.

İş Davalarında Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

İş davalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir.