+Blog Yazıları


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılında kazalar neticesinde 5473 kişi hayatını kaybetmiş, 283.234 kişi de yaralanmıştır. Yine bu kazaların tamamında –derecesinde göre değişmekle beraber- ciddi ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir. Bu kazaların yaygınlık derecesi incelendiğinde, önemli bir kısmının İstanbul ve Gaziantep gibi nüfusu ve araç sayısı yüksek şehirlerimizde meydana geldiği görülmektedir. Bu sebeple bilhassa bu şehirlerde ikamet eden kişilerin trafik kazalarından kaynaklı husumetlerde taraf durumuna düşmeleri ve böylece hukukî destek alma ihtiyacı duymaları görece daha olasıdır.

Gaziantep'de ki Trafik Kazaları Davaları

Trafik sigortası yaptırılması motorlu araç sürücüleri (işleten) için, her ne kadar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. Maddesi uyarınca zorunlu ise de, uygulamada kişiler trafik kazalarından kaynaklı birçok dava türü ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Bunun öncelikli sebebi, trafik kazalarından kaynaklanan tek sorumluluğun mali sorumluluk olmaması, kimi durumlarda ceza sorumluluğunun da gündeme gelebilmesidir. Yine mali sorumluğun söz konusu olduğu durumlarda da gerek sigorta şirketlerinin ve gerekse araç sahiplerinin rücu davası yoluyla kusurlu sürücüye husumet yöneltmelerinin mümkün olmasıdır.

Bu ve daha birçok sebepten ötürü kişilerin trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraf durumuna gelmeleri ve yargılama süreci ile karşı karşıya gelmeleri mümkündür. İşte bu gibi durumlarda, kişilerin kendilerini bu dava ve uyuşmazlıklarda temsil edecek, trafik mevzuatına hâkim nitelikli bir hukukî destek edinmeleri büyük önem kazanmaktadır.

Maalesef kusursuz ya da daha az kusurlu olduğu hâlde, gerekli hukukî başvuru yollarına usulüne uygun ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı için mağdur olan pek çok vatandaşımız bulunmaktadır.

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar

Trafik kazalarına hangi avukatlar bakar sorusu merak edilen sorulardandır. Hukuk sistemimizde trafik davaları için özel olarak yetkilendirilmiş trafik avukatı olma şartı aranmamaktadır. Bir başka anlatımla bu alanda avukatlık hizmeti sunmak için teknik olarak trafik hukukunda uzman olma şartı yoktur.

Bu sayede temin edecekleri nitelik hukukî yardım ile hak kayıpları bertaraf edilebilecek; telafisi zor, hatta kimi durumlarda olanaksız olan kayıpların da önü alınabilecektir.

Trafik Kazalarında Avukatın Önemi

Uzmanlık spesifik bir alanda özel eğitim alınması ve bu eğitimin belgelendirilmesi suretiyle gerçekleşebileceği gibi, uygulamada benzer dava türleri ile sıkça karşılaşmış olmak suretiyle de edinilebilir. Bir başka anlatımla uzmanlık, tecrübe ve birikimin bir arada bulunması demektir.

Yukarıda istatistikî verilerle ortaya konulduğu üzere ülke genelinde bir çok trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazaların önemli sayılabilecek bir kısmında da taraflar arasında hukukî ve cezai uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan Gaziantep'de da her yıl trafik kazalarından kaynaklı olarak binlerce hukuk ve ceza davası açılmaktadır. Bu davalarda çok yüksek miktarlarda tazminat sorumluluğu gündeme gelebildiği gibi, sürücünün kusurunun derecesine ve suçun oluşum sürecindeki manevi unsurun biçimine göre değişen önemli cezalara (hapis ve adli para cezası) hükmolunabilmektedir.