+Blog Yazıları


İş avukatı, diğer bir deyişle işçi avukatı, iş hukuku mevzuatından ve çalışma hayatından doğan uyuşmazlıkları çözme konusunda uzmanlık edinen avukattır.

Buna rağmen Türk yargılama sisteminde yasal bir uzmanlık alanı bulunmadığını, iş hukuku avukatı, ya da iş davası avukatı, iş mahkemesi avukatı, işçi avukatı ve iş avukatı gibi ifadelerin genel olarak iş hukuku alanında deneyimi ifade eden sözcükler olduğunu belirtmeliyiz.

Kıdem Tazminatıİhbar Tazminatıİşe İade gibi iş hukuku kaynaklı tüm davalarınızın değerlendirilmesi ve fesih, arabuluculuk ve dava süreçlerinin başlatılması için ofisimizin iş avukatı ( işçi avukatı ) departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Türk hukuk sisteminde belirli kısıtlamaların haricinde vatandaşların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Buna karşılık davanın açılmadan önceki kurgusu, zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanması, dava türünün belirlenmesi, ispat vasıtalarının ve ispat yükünün değerlendirilmesi, genel olarak dava hazırlığı aşaması oldukça önemlidir.

Davanın yürütülmesi, tanıkların sorgulanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuka aykırı delillere ve taleplere itiraz edilmesi, yasal müracaatların yapılması davanın takibi aşamasında karşılaşılacak sorunlardır.

Davanın sonuçlandırılması, hükmün değerlendirilmesi, temyiz ve istinaf yoluna başvurulması, Yargıtay bozma ve onama kararları hakkında varsa olağanüstü kanun yollarına başvurulması da ayrı bir uzmanlık işidir.

Bu süreçteki eksik ve süresinde yapılmamış bir işlem itiraz hakkının yitirilmesine veya karşı taraf lehine usulü müktesep hak doğmasına neden olacaktır.

Bu nedenlerle dava bir dilekçe ile açılırsa da bir dilekçede bitmemektedir. Daha sonraki aşamalarda bir avukatla anlaşılarak dava konusunda anlaşma yapılması halinde yapılmış olan hataların düzeltilmesi masraf, alacak ve zaman kaybına sebep olacaktır.

Bu nedenle iş hukuku avukatı ( işçi avukatı ) olarak bilinen bir avukattan yardım alınması ve sürecin sonuna kadar iş mahkemesi avukatları ile çalışılması oldukça önemli ve davanın sıhhati açısından elzemdir.

İş davalarında ve arabuluculuk aşamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri işçinin var zannettiği alacağının olmaması veya tam tersine  ciddi bir alacağın varlığından haberdar bile olmamasıdır.

Bu durum nedeniyle çoğunlukla işçiler olmak üzere taraflar büyük hak kayıplarına uğramaktadırlar.

Örneğin işyerinde günlük toplam 12 saat çalışma yapılmasına rağmen işverenin işçilere hiç bir fazla çalışma ücreti ödememesi, buna rağmen işçinin ailesinde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle “işyerinden özel sebeplerle istifa” ettiğine dair istifa dilekçesi alınması sonrasında kıdem tazminatı alıp alamayacağı ve ihbar tazminatı hakkı olup olmadığı hayati önemdedir.

Çalışanın yukarıdaki durumlarda en baştan itibaren bir avukat yardımı aldığında kolaylıkla çözülecek bir sorun bir dizi ispat sorunları nedeniyle zorlaşacaktır.

Bazı dosyalarda da işveren işçinin bütün hak ve alacaklarını ödemek istemesine rağmen işçinin yanlış hesaplama yapması nedeniyle işverenin teklifini kabul etmemektedir.

Örneğin Kıdem Tazminatı Tavanı konusunda bilgi sahibi olmayan işçinin kıdem tazminatı hesaplaması hatalı olacağından uzlaşmanın arabuluculuk aşamasında gerçekleşmesi de mümkün olmayacaktır.

Bunun gibi giydirilmiş brüt ücretin doğru hesaplanması boşta geçen süre ücreti ile işçinin işe iade davası sonrasında işe işveren tarafından başlatılamaması halinde işe başlatmama tazminatlarının hesabında hayati önemdedir.

Nitekim hesaplanacak tutarların doğruluğu arabuluculuk aşamasında önemli olduğu gibi, dava aşamasında da önemlidir.

Bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, itirazların sunulması ve hukuka aykırı bir rapora dayanarak davanın ıslah ve bedel arttırım dilekçesi verilmesi, işçinin karşı tarafa vekalet ücreti ödemesine engel olacaktır.

İş hukuku mevzuatının genişliği de sürecin uzman bir avukat tarafından yürütülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Nitekim Türkiye’nin taraf olduğu İLO Sözleşmeleri, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönergeleri de güncel olarak takip edilmelidir.

Bu nedenlerle çalışanların veya işverenlerin hukuki statülerinin tespiti bu konudaki uzman avukat tarafından değerlendirilmelidir.

İş avukatı ( işçi avukatı)  genel olarak aşağıdaki konularda hizmet vermektedir.

 • İşçi yönünden haklı fesih şartlarının değerlendirilmesi.
 • İşverenin haklı fesih şartlarının değerlendirilmesi.
 • Fesih İhtarnamesi gönderilmesi.
 • Fesih İhtarnamesine cevap verilmesi.
 • Tarafların hukuki durumlarının değerlendirilmesi.
 • Arabuluculuk Başvurusu Yapılması.
 • İşçilik Alacaklarının Hesaplanması.
 • İşe iade şartlarının değerlendirilmesi.
 • Arabuluculuk müzakerelerinde işçinin haklarının maksimum düzeyde korunması.
 • Son Tutanağın yasal koşulları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi.
 • Uzlaşma Sağlanması.
 • Dava Açılması.
 • Davanın Takibi.
 • Delillerin Sunulması.
 • Tanıkların sorgulanması.
 • Mahkeme ara kararlarına itiraz edilmesi.
 • Mahkeme ara kararlarının takip edilmesi.
 • Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi.
 • Mahkeme kararının hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi.
 • Karara karşı İstinaf ya da temyiz kanun yollarına başvurulması.