+Blog Yazıları


Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu 204.maddedsinde yer alır..
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu
görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde,
verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Ceza Genel Kurulunun 14.10.2003 gün ve 232-250 sayılı, 09.10.2012 gün 2011/8-335 Esas 2012/1804 sayılı kararında da açıklandığı gibi, belgenin aldatıcılık niteliğinin bulunması ve aldatma keyfiyetinin belgeden anlaşılması gerektiği, mahkemece  belgenin objektif olarak aldatma niteliğinin bulunup bulunmadığının tespitinin mümkün olmaması durumunda; resmi belgede sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilir.

 KASTLA İŞLENEBİLECEK SUÇTUR;

Ayrıca Resmi Belgede Sahtecilik suçunda manevi unsur olarak kast söz konusu olmalıdır. Yani bu suç kastla işlenebilen bir suçtur. Fail, suçun maddi unsurlarını bilmeli ve istemelidir. Resmi belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suç olup bu suçun oluşması bakımından fail resmi belgede sahtecilik suçunda kastına sahip olmalıdır. Sahtecilik kastı için ise failde zarar vermek bilinç ve iradesi bulunmalıdır.

TEREDDÜTE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE SAPTANMALIDIR;

 

Somut olayda arkası tamamen boş şekilde düzenlenen ve soğuk mühür dahi taşımayan, fotokopi çıktıları olduğu açıkça belli olan belgeye istinaden yapılan değerlendirmeyle, belgenin aldatma yeteneğine haiz olduğundan bahsedilemez.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun söz konusu olabilmesi için, resmi belge için öngörülmüş bir özel şekil şartı varsa, belgenin usul ve şekil şartlarına uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Kanunda öngörülen usule uyulmadan düzenlenen belgeler resmi evrak olarak kabul edilmeyecektir. Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmayacağı açıktır. Örneğin soğuk mühür eksikliği, belgede yer alması gereken unsurlardaki eksiklik gibi nedenlerle, evrak kanunda belirtilen usul ve şekil şartlarına sahip değildir. Suçun unsurları bu nedenle oluşmayacaktır.

 Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 06/02/2020 tarihli ve 2019/4302 esas, 2020/1021 karar sayılı ilâmında yer alan “…Belgelerde sahtecilik suçlarında, belgenin nesnel olarak aldatıcılık yeteneğinin bulunması ve aldatma keyfiyetinin belgeden objektif olarak anlaşılması gerektiği…”ne yer verilmiştir.

RESMİ BELGEDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU ÖGELER MEVCUT OLMALIDIR;

Ceza Genel Kurulu 2017/790 E. 2021/228 K.

“Görüldüğü gibi, mahkemece, suçun konusunu oluşturan belge aslı getirtilerek resmî belgede bulunması gereken başlık, sayı, tarih, imza, mühür gibi zorunlu öğelerin incelenmesi, nesnel olarak aldatma gücü olup olmadığının saptanması, duraksama hâlinde ise; mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından konusunda uzman bilirkişinin görüşüne başvurulmasında zorunluluk vardır.”

“Fotokopi veya bir makine yardımı ile orijinal bir belgenin bire bir aynısının oluşturulması şeklinde gerçekleşmektedir. Fotokopi belgenin, orijinal bir belge gibi kanıtlama gücünün olmadığı kabul edilmektedir. Fotokopi üzerinde sahtecilik fiilinin işlenmesi hem kolaydır hem de baskı izi, el hareketleri, yazım şekli, el kaldırma hareketleri vb. yönlerden inceleme yapılmasına imkân veren tanı unsurlarının tespiti çoğu kez mümkün değildir.”