+Blog Yazıları


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/7129
K. 2022/7708
T. 23.6.2022

İHALENİN FESHİ ( Satışa Çıkarılan Taşınmazın Muhammen Değerinin 221.783,12 TL İhale Bedelinin 114.000 TL Olduğu Satışa Alacaklı Dışında Katılan Bulunmadığı Bu Haliyle İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Yapılmış Olan İlanların Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Anlaşıldığından Satış İlanının Gazete İle İlan Edilmesinin Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağının Kabulü Gerektiği )

SATIŞ İLANI ( İhalenin Feshi - Satışa Alacaklı Dışında Katılan Bulunmadığı Bu Haliyle İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Yapılmış Olan İlanların Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Anlaşıldığından Satış İlanının Gazete İle İlan Edilmesinin Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağı )

İHALEYE YETERLİ KATILIM OLMAMASI ( Satışa Çıkarılan Taşınmazın Muhammen Değerinin 221.783,12 TL İhale Bedelinin 114.000 TL Olduğu Satışa Alacaklı Dışında Katılan Bulunmadığı Bu Haliyle İhaleye Yeterli Katılımın Olmadığı Yapılmış Olan İlanların Gerekli Talep ve Talibi Artırmadığı Anlaşıldığından Satış İlanının Gazete İle İlan Edilmesinin Alakadarların Menfaatine Uygun Olacağının Kabulü Gerektiği )

2004/m.114/2,126/6

 

ÖZET : Somut olayda, satış kararında; "satışı istenilen taşınmazlar otel, fabrika vs. her yerden alıcısı çıkabilecek taşınmaz olmadığından ve elektronik ortamda ilan yapıldığından tarafların menfaati de gözetilerek İİK 126/6 maddesi gereğince gazete ilana yer olmadığına" karar verildiği, satışa çıkarılan ve temyiz konusu olan taşınmazın muhammen değerinin 221.783,12 TL, ihale bedelinin 114.000 TL olduğu, satışa alacaklı dışında katılan bulunmadığı, bu haliyle, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun, diğer fesih nedenlerinin yanı sıra satış kararında gazete ilanı yapılmasına yer olmadığına karar verilmesinin ihaleye katılımı olumsuz etkilediğini ileri sürerek Konya ili, Hadim ilçesi, Bademli Mahallesi, 170 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince, ihalenin feshi isteminin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Taşınırların satışına ilişkin İİK'nun 114/2. maddesinde; ilanın şeklinin, artırmanın tarzının, yer ve gününün ve gazete ile yapılıp yapılmayacağının, icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacağı belirtilmiş olup, aynı Kanun'un 126/son maddesinde; 114. maddenin 2. ve 3. fıkralarının, taşınmazların satış ilanı hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

Somut olayda, 25/06/2021 tarihli satış kararında; "satışı istenilen taşınmazlar otel, fabrika vs. her yerden alıcısı çıkabilecek taşınmaz olmadığından ve elektronik ortamda ilan yapıldığından tarafların menfaati de gözetilerek İİK'nın 126/6. maddesi gereğince gazete ilana yer olmadığına" karar verildiği, satışa çıkarılan ve temyiz konusu olan taşınmazın muhammen değerinin 221.783,12 TL, ihale bedelinin 114.000 TL olduğu, satışa alacaklı dışında katılan bulunmadığı, bu haliyle, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekir.

O halde, mahkemece yukarıda yazılı nedenlerle şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin 373/1. maddesi uyarınca, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 18/04/2022 tarih ve 2022/677 E. - 2022/813 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Hadim İcra Hukuk Mahkemesi'nin 04/11/2021 tarih ve 2021/7 E - 2021/12 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 23.06.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır