+Blog Yazıları


 

 

GAZİANTEP İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : S........... (TC.12345678910)
ADRES

Vekili : Av.Fuat Ziya ÇİFTÇİ
ADRES

Davalı : Selanik İthalat İhracat A.Ş.
ADRES

Dava : Haksız olarak işten çıkarılan davacının, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesi dileğidir.

Harca esas : 1.000 TL. (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

Açıklamalar:
1) 34567 sigorta sicil no.lu davacı 01.06.2010 tarihinde işe girmiş ve 16.09.2022 tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmış; işe iade davasını kazanmasına karşın yeniden işe başlatılmamış; kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacakları bugüne kadar ödenmemiştir.
(İşe iade kararı eklidir.)

2) İşyerinde ücret bordroları, hemen tüm işçiler için asgari ücretten düzenlenmekte olup, davacının (elden ödenen) aylık net ücreti 9.500 TL’dır. Ayrıca yılda iki ikramiye, aylık yemek ve yol paraları ile dini bayramlarda yarımşar aylık tutarında bayram harçlıkları verilmektedir.
(Bordro dışında ödenen gerçek ücret tanıklarla ispatlanacaktır.)

3) İşyerinde siparişin yoğun olduğu dönemlerde fazla mesai yapılmakta, ancak karşılıkları ödenmemektedir. Aynı biçimde hafta tatili ve genel tatil çalışmaları için de çift ücret ödenmemektedir. Davacı son üç yıldır izin kullanmamıştır. (Fazla çalışmalar için tanık dinletilecektir.)

4) Yukardaki açıklamalar çerçevesinde ve 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve yıllık izin ücret alacakları uzman bilirkişiye hesaplatılarak peşin harcın tamamlanmasından sonra tüm tazminat ve alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesi istenmiştir.
5) Belirsiz alacak davası olarak 6100 sayılı HMK. 107.maddesine göre açılmış olan işbu davada harca esas "simgesel" değerler : Kıdem tazminatı için 300 TL, ihbar tazminatı için 200 TL., ücret alacağı için 100 TL., fazla mesai için 100 TL., hafta tatili için 100 TL., genel tatil için 100 TL. ve yıllık izin ücreti alacağı için 100 TL. olmak üzere toplam 1.000 TL'dır.)

Yasal neden : 4857 sayılı İş Kanunu, 5521 sayılı Yasa, 6100 sayılı HMK m.107 ve diğer hükümleri.

Kanıtlar : İşyeri ve sigorta kayıtları, tanıklar, bilirkişi raporu vs. her tür kanıt.

Sonuç ve İstek: Sunulan nedenlerle:
Haksız olarak işten çıkarılan davacının, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile dilerim.20.10.2022
Davacı Vekili
Av. Fuat Ziya ÇİFTÇİ

Ekli belgeler:
1) İşe iade kararı
2) İşe giriş bildirgesi
İlgili yerlerden istenecek belgeler:
1) İşyerinden işçinin özlük dosyası
2) SGK’dan sigortalı hesap döküm cetveli