+Blog Yazıları


İş Kazası Tespit Davası

İş kazası tespit davasının ardından işveren ve işçinin SGK Kurumuna gerekli bildirimi yapması gerekmektedir. İş kazası tespit davasında yetkili makamlar, iş kazalarının tespiti konusunda uzman (müfettişler) kazayla ilgili soruşturmalar yürütür ve konuyla ilgili bir rapor hazırlar.

Ekspertiz değerlendirmesi sonucunda kaza iş kazası programına dahil edilmezse kazayı yaşayan işçi, kazanın tespiti için hem SGK Kurumu’na hem de işverene dava açma hakkına sahiptir. Uzmanların hazırladığı raporların tamamında iş kazası hakkının kazanılmadığı görülmektedir. Raporda herhangi bir iş kazasının tespit edilemediği tespit edilirse ve bu durumda mağduriyet yaşadığınızı iddia ederseniz dava açma hakkınız vardır.

İş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını ilgili yerlere bildirmek zorundadır. İş kazası bildiriminin yapılacağı yerlerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. SGK müfettişleri olayı inceler ve olayın iş kazası olup olmadığına karar verir.

İs Kazası Tespiti Davası Nedir?

İş kazasının tespiti ile sonuçlanan işçi lehine iş kazası tespiti davası sonuçlandırıldığında SGK, malul olması halinde işçiye, vefat etmesi halinde merhumun meşru yakınlarına düzenli bir gelir ödemesi yapmaktadır. Bağlantılı gelirin bir kısmı, tazminat davasında talep edilen tazminat tutarından mahsup edilir.

İş Kazası Tespit Davası

İş kazası sonucunda işveren veya işin sorumluları tarafından ihmal veya hile yapılması halinde ceza davası gündeme alınacaktır.

İş kazası meydana gelmeden önce işveren, yetkili yerlere zamanında bildirmek zorundadır. Bunlardan biri, iş kazası meydana geldikten hemen sonra yetkili kolluk kuvvetlerine haber vermektir.

Yapılan ihbar sonucunda polis, olayın meydana geldiği yerde gerekli incelemeleri yaparak, olayda ihmal veya kast olup olmadığı araştırılmakta ve olayın meydana geldiğine dair deliller korunarak kaza mahallinin güvenliği garanti altına alınmaktadır. İşverenin derhal bildirimde bulunmaması durumunda işçinin tedavi gördüğü sağlık birimi en geç 10 gün içinde kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmak zorundadır.

 

İş Kazası Tespit Davası Nerede Açılır?

 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 6. maddesi uyarınca davalı gerçek veya tüzel kişinin iddia tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi ile iş veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Birden fazla davalı varsa bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş Kazası Tespit Davası Masrafları

İş kazası tazminatı hesaplanırken işçinin kaza yapmamış olması durumunda elde edeceği gelir dikkate alınır. İş kazaları için tazminat yöntemi içtihatla ilerler. Hesaplamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Aktif dönem ve pasif dönem hesapları da işçi tazminat talebinin hesaplanmasına dahil edilir.

Tazminatın hesaplanmasında kanunun indirime izin verdiği durumlar da vardır. Bunlardan ilki olayda zarar gören tarafın kusurunun tespitidir. İş kazasında ölen işçinin eşinin yeniden evlenme ihtimali de dikkate alınan bir diğer durumdur. Bu durumda hakim, her bir özel davanın gereklerine göre ayrı ayrı karar verir. Zarara neden olan kişi maddi açıdan zor durumda ise hakim takdirine bağlı olarak belirli bir indirim uygulayabilir.

İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı

İş kazası meydana geldikten sonra işveren iş kazasını ilgili yerlere bildirmek zorundadır. İş kazası bildirimin yapılacağı yerlerden biri de Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İş kazasının kuruma bildirilmesinden sonra kurum tarafından görevlendirilen müfettişler aracılığıyla kazanın meydana geldiği yerde incelemesi yapılır ve ona göre karar verilir. Yaralının sağlık kontrolünden geçirilmesi rica olunur. Bu muayeneler sonucunda işçinin malullük oranı belirlenir.

 

İş kazası geçiren işçinin tazminat talebinde sakatlık oranı dikkate alınır. Çalışanın maluliyet oranı esas alınarak kurum tarafından yardımlar sağlanmakta ve bu yardımların bir kısmı tazminat tutarından mahsup edilmektedir. İş kazası nedeniyle maluliyet oranına karşı kuruma itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda oran tespiti için ayrı bir dava açılabilir. İş kazalarının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açılır. Bu durumda meydana gelen kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi rica olunur.

 

İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında kuruma kaza hakkında bilgi verilmediği anlaşılırsa mahkemenin kuruma bildirme süresi vardır. Durum kurum tarafından iş kazası olarak değerlendirilirse tazminat davası devam eder. Kurumun olayın iş kazası olmadığına kanaat getirmesi durumunda, tazminat talep edenin kurum aleyhine iş kazası tespit davası açması gerekir.

İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı Süresi

Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşmenin ihlali nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda zamanaşımı 10 yıl olarak düzenlenmiştir. Sigortalı işçinin iş kazası geçirmesi durumunda, bu kazaya işverenin kusurlu olarak sebep olduğu tespit edilirse, sözleşmeye aykırılıktan bahsedilecektir. İşçinin tazminat davasında zamanaşımı süresi, işçinin işveren tarafından sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle zarara uğraması nedeniyle 10 yıllık süreye tabi olacaktır.

 

İş Kazası Tespit Tutanağı

İş Kazası Tespit Tutanağı

İş kazası tespit tutanağı, olay gerçekleştikten hemen sonra tutulmalıdır. Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından da tutulabilir. Ancak olay sonrasında taraflar tarafından da tanzim edilip ilgili yerlere sunulabilir.

 

İş Kazası Tespit Tutanağı Örneği

İş kazas tespit tutanağı doldurmak için bir başka örnekten faydalanabilirsiniz.

İş Kazası Tespit Tutanağı Formu

İş kazası tespit tutanağı formu oldukça önemli bir evraktır. İş kazalarında olmazsa olmaz belgelerin başında gelir. İş kazası tespit tutanağı formu nasıl doldurulduğu önemlidir. Form oluşturulmuş olsa bile yine de titizlikle incelemek ve yanlışlar var ise itirazda bulunmak gerekiyor.