+Blog Yazıları


Kamulaştırma ve İmar Hukuku

İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere bir çok yönetmeliği içinde barındıran bir mevzuat dahilinde düzenlenmektedir. Gaziantep Avukat Fuat Ziya Çiftçi imar hukuku alanında vermekte olduğu hukuki hizmetler şöyledir;

1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları

Belediyeler veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenen imar planları, bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağını belirlemektedirler. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki grupturlar. Bazen bahse konu planlar, şehircilik ilkelerine ve gayrimenkulün hukuki menfaatleri aleyhine düzenlenebilmektedirler. Bu durumda, imar planlarının iptal edilmeleri için dava açılması mümkündür.

Kamulaştırma (İstimlak) İptali Davaları

Kamulaştırma, kamu idarelerinin, kamu çıkarları namına, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların, takdir olunan bedeli peşin verilmek üzere sahibinin elinden alınmasıdır. Hukuka aykırı kamulaştırma fiillerinin iptali için dava açılabilmektedir.

Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları

İdarenin kamulaştırma yapmadan vatandaşın gayrimenkulüne el koyması durumunda mağdur olan kişi/kişiler tarafından kamulaştırmasız el atma davası açılabilir. Gaziantep Avukatlarından Fuat Ziya Çiftçi hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Bedel Tespiti ve Tescil Davaları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma bedeli ile ilgili olarak gayrimenkul sahibi ve idare arasında bir anlaşma olmaması halinde, idare tarafından açılan bedel tespiti ve tescil davası ile kamulaştırılan yerin değeri mahkemece belirlenir.

Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi

İskan, diğer adı yapı kullanma izni olan bir belgedir Bu belge ile inşaatı biten yapının, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığı onaylanmaktadır. Ancak bazen belediyelerce yapı kullanma izni bir takım gerekçelerle verilmeyebilmektedir. Gaziantep Avukat Fuat Ziya Çiftçi kamulaştırma davalarında hizmet vermektedir. Şayet bu gerekçeler hukuka aykırı ise itiraz edilmesi ve itiraz red olursa, red kararının iptali için dava açılması mümkündür.

Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları

Belediyeler tarafından, kaçak yapı yapıldığından bahisle ve encümen kararı alınmak suretiyle idari para cezası kararları verilmektedir. Söz konusu idari para cezası kararı ve encümen kararı ile birlikte gönderilen ödeme emrinin iptali için mahkeme yoluna başvurulabilmektedir.

Yıkım Kararlarının İptali Davaları

Belediyeler tarafından yapının imar mevzuatına aykırı inşa edildiği gerekçesiyle yıkım kararı verilebilmesi mümkündür. Yıkım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle yetkili ve görevli mahkeme nezdinde yıkım kararının iptali için dava açılabilmesi mümkündür.

Kamuşaltırma davalarınız için Gaziantep Avukat ,Kamulaştırma avukatı Fuat Ziya Çiftçi ile iletişime geçebilirsiniz.