+Blog Yazıları


Kira sözleşmeleri, kiraya veren ya da kiracıdan kaynaklı sebeplerle sona erebilir. Bu sona erme sebeplerinin başında tahliye taahhüdü gelmektedir. Tahliye taahhüdü kiralayana birtakım yükümlülükler getirdiği için kanun ile kiralayan lehine şartlar getirilmiştir. Tahliye taahhüdü imzalanırken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

  • Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır. Tahliye taahhüdünün en önemli geçerlilik şartıdır. Taahhütnamenin adi yazılı olması yeterlidir. Noterde düzenleme şeklinde de taahhütname verilmesi mümkün olmakla beraber geçerlilik şartı değildir. Ancak tahliye taahhütnamesinin noterde yapılması ispat açısından kolaylık taşır.
  • Tahliye taahhüdü kiralanın teslim tarihinden sonra verilmelidir. Uygulamada çoğu zaman kira sözleşmesi ile beraber kiracıya tahliye taahhütnamesi de imzalatılmaktadır. Ancak sözleşmenin kurulması anında kiracı baskı altında hissedip imza atacağı için, kanun kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalatılan tahliye taahhütnamesini geçerli saymamaktadır. Uygulamada kiraya verenler bu durumu aşmak için tarih kısmını boş bırakarak imza almaktadır. Yargıtay kararlarına göre, kiracı imzaya itiraz etmiyorsa ve tarih kısmı boş ise; Yargıtay kararlarına göre bu taahhütname geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple mutlaka kira sözleşmesi imzalanırken kiracı tarih kısmını gerçeğe uygun olarak doldurmalıdır.
  • Tahliye tarihi belirli veya belirlenebilir olmalıdır. Tahliye tarihi gün belirtilerek hazırlanabileceği gibi örneğin mayıs ayının ikinci Pazar günü gibi belirlenebilir gün olarak da hazırlanabilir.
  • Son olarak tahliye taahhütnamesi mutlaka kiracı tarafından imzalanmalıdır. Kira sözleşmesini kim imzalamışsa taahhütnameyi de o imzalamalıdır. Örneğin aynı konutta yaşayan diğer eşin tahliye taahhüdünü imzalaması geçerli olmayacaktır.

Aile Konutu ve Tahliye Taahhüdü

Eğer kiralayan eş kiralanan taşınmaz için aile konutu şerhi konulmasını isteyecekse tahliye taahhüdü de mutlaka diğer eş tarafından da imzalanmalıdır. Medeni Kanun 194. Maddeye göre; “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Bu sebeple aile konutu konulması halinde tahliye taahhüdünde mutlaka her iki eşin de imzası olmalıdır.

Yenilenen Kira Sözleşmesinde Tahliye Taahhüdü

Kira sözleşmesinin yılı dolmuş ve taraflar yeni bir kira sözleşmesi hazırlamışsa, tahliye taahhütnamesi yeni sözleşme ile aynı tarihte de verilebilir. Burada artık kiracı başlangıçtaki konumuna göre kiraya verenin karşısında daha güçlü olduğu için aynı tarihte de imzalanabilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Kiracı, taahhüt ettiği tarihte taşınmazı boşaltmamışsa, kiraya veren taahhüt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ya dava açmalı ya da icra takibi yapmalıdır.

Kiraya veren Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Dava kabul edildiği takdirde mahkeme gerekçeli kararı ile tahliye gerçekleştirilecektir.

Kiraya veren doğrudan icra takibi de başlatabilir. Bu durumda İcra müdürlüğü kiracıya 15 gün içerisinde evi tahliye etmesini ve kiraya verene teslim etmesi için  tebligat gönderir. Kiracı ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Borçlu yani kiracı itiraz durumunda icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını ya da genel mahkemelerde tahliye davasını açabilir. Kiracı itiraz etmezse takip kesinleşir ve tahliye işlemlerine başlanır.

Büromuz  Kira Hukukundan kaynaklı davalar Gaziantep ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.