+Blog Yazıları


GAZİANTEP ( ). AİLE MAHKEMESİ

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

DAVALI: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

DAVA DEĞERİ: 10.000 TL (Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kalması kaydıyla)

KONU: Taraflar arasındaki mal rejiminin paylaştırılması, katılma alacağı ve davaya konu olan taşınmazlara ihtiyati tedbir konulması talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Taraflar arasında İstanbul ( ). Aile Mahkemesinin …/… Esas sayılı dosya üzerinden davacı müvekkil tarafından boşanma davası açılmıştır. Boşanma davası henüz sonuçlanmamış ve devam etmektedir.

2-) Tarafların evlilik tarihi 02.02.2015 tarihinde olup evlilik içerisinde edinilen mallar açısından yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Taraflar arasındaki evlilik içerisinde … İli … İlçesi … Mahallesi … Pafta … Ada Nolu bir adet taşınmaz ve … Plakalı araç bulunmaktadır.

3-) Davalının evlilik birliği içerisinde edinilen malları satışa çıkarma durumu bulunmakta ve elden çıkararak mal kaçırmaya çalışmaktadır. Davalının mal kaçırma ihtimalinin kuvvetli olması sebebiyle mal ve banka hesaplarına tedbir konulması için iş bu davayı açma gereği doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İstanbul ( ). Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosyası, nüfus kayıt örneği, tapu kaydı, ekonomik ve sosyal durum araştırması, POLNET sorgusu, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK ve HMK ile ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle;

1-) Davalının mal kaçırma amacının önlenmesi için davalı adına kayıtlı … İl … İlçesi … Mah. … Pafta … Ada Nolu taşınmaza ve banka kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına,

2-) Tarafların evlilik birliği içerisinde edinilen malların tasfiyesine,

3-) Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak olan fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kalması kaydıyla 10.000 TL katılma alacağımızın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza