+Blog Yazıları


Tehdit suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yahut da mal varlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle korkutmak veya onu bir şeyi yapmaya zorlamak amacıyla aslında bir suçtur. 

Tehdit suçu, toplumun huzur ve güven ortamının ölçülerine neden olan ciddi bir suçtur. Tehdit suçu kişileri, korku, endişe ve stres gibi olumsuz duygular yaşanması sevk eden ve kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen bir suç türüdür. 

Bu yazıda, tehdit suçunun unsurları, cezası, nitelikli halleri, suçun özel görünümü, suçun ispat yolları, korunma yolları ve koruma önlemleri hakkında bilgi verilecektir. 

Tehdit
 
MADDE 106 – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 27.05.2022 RG NO: 31848 KANUN NO: 7406/6) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
 
(2) Tehdidin;
 
a) Silahla,
 
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
 

Tehdit Suçu Unsurları

Tehdit suçunun, maddi ve manevi iki unsuru vardır. Bunlar;

Maddi Unsur

Fail

Tehdit suçu özgü suçlardan değildir. Faile özgü bir düzenleme bulunmamaktadır. Herkes bu suçun faili olabilir. Tüzel kişiler cezaların şahsiliği ilkesi gereğince bu suçun faili olamazlar.

Mağdur

Suçun mağduru belirli bir kişi veya belirlenebilir bir kişi olmalıdır. Tehdidin konusunu teşkil eden kötülük veya haksızlığın mutlaka mağdurun şahsına yönelmiş olması gerekmez . Kişinin kendisine veya yakınına da tehdit yönelmiş olabilir. Yakının mutlaka akraba olması gerekmez kişinin arkadaşı veya dostu da kişinin yakını kapsamına dahildir.  Kanun koyucu yine bu durumda da hukuki olarak tehdit eylemi cezalandırılma yoluna gitmiştir.

Fiil

Tehdit suçunun temel işleniş şekli mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eyleminin gerçekleşmesidir. Tehdit suçunda öneli olan ilerde gerçekleşecek olan saldırının mağdura bildirilmesi gerekmektedir. Keza saldırı yine haksız olması gerekir. Yine tehdit eyleminde kişinin malvarlığı itibariyle büyük bir zarar uğratacağından veya sair kötülük edeceğinden bahisle tehdit eyleminde kanun koyucu herhangi bir sınırlama yapmamış olup, Malvarlığı itibariyle verilecek olan zararın büyük olmasını esas almıştır. Hakim bu durumda mağdurun gelirini giderini sosyal yaşantısını ekonomik durumunu bir bütün olarak değerlendirip malvarlığına yönelik olarak verileceği iddia edilen zararın niteliğini belirleyip tehdit suçunun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda karar verecektir.

Manevi Unsur

Tehdit suçunun varlığı için genel kast yeterlidir. Bu suçun oluşması bakımından failin hangi saikle hareket ettiğinin önemi yoktur. Keza Yargıtay 4 . Ceza Dairesinin 05.04.2006 tarih 2004/6850 esas 2006/9045 sayılı kararında da belirtildiği üzere tehdidin muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarını bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Bu nedenle saikin önemi yoktur.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.