+Blog Yazıları


 

İş Hukuku, her şeyden önce işçileri ele alıp bunların işverenlerle olan ilişkilerini düzenlediğinden, işçi, iş hukukunun temel kavramlarının başında yer almaktadır. İş Kanunun 2. Maddesine göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. İş sözleşmesi ile birlikte işçilere ve işverenlere birtakım haklar tanınmaktadır. Hakların yanında iki taraf için birçok yükümlülükler de söz konusudur. Bu makale ile İş Kanununda düzenlenmiş olan işçinin hakları ele alınacaktır.

İşçinin İş Sözleşmesi Dolayısıyla Ücret Alma Hakkı Vardır

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesinin temel unsurları bir işin görülmesi, işin ücret karşılığında görülmesi ve işin bağımlılık ilişkisine dayanması olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır.

İşçi, işverenden bir işin yapılması karşılığında ücret alma hakkını kazanmaktadır. İşçi ile işveren arasında oluşan iş ilişkisi tamamen ücret ve işin görülmesi hususlarına dayanmaktadır. İş sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan işçi, işin görülmesi karşılığında ücret almaya hak kazanır.

İşçinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Korumasından Yararlanma ve Bunu İşverenden Talep Etme Hakkı Vardır

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma yükümlülüğü işçiyi koruma borcu kapsamında Borçlar Kanununda genel olarak düzenlenmiş olup 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla bu yükümlülük somutlaştırılmıştır. Kanunun 4. Ve 5. Maddelerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülükleri düzenlenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu, işçi bakımından hak olduğu gibi uyma noktasında da zorunludur. İşveren ise kanunda sayılan yükümlülüklere uyarak işyerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından bütün önlemleri almak zorundadır. Aksi takdirde işveren iş sağlığı ve güvenliği bakımından bütün olaylardan sorumlu tutulabilmektedir.İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar, risk değerlendirmesi yapar, veya yaptırır, çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır ve yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanlarının hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (m.4/1)

İşçi, İşyerinde Çalışan Diğer İşçilerle Eşit Haklara Sahiptir ve Aynı Muameleye Tabi Olma Hakkı Vardır

İş hukukunda eşitlik ilkesi, işveren için bir yükümlülük olmakla birlikte işçi için bir hak oluşturmaktadır. Eşitlik ilkesi İş Kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde gereğince, “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.”

Maddenin ikinci fıkrasında işverenin esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet veya gebelik nedeniyle farklı işlem yapılamayacağı da hükme bağlanmıştır.

İşçinin Çalışma Saati İçerisinde Ara Dinlenmesi Hakkı Vardır

İş Kanunu, günlük çalışma süresi içinde işçiye dinlenmesi ve yemek, içmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için ara dinlenmesi verilmesini öngörmüştür. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenme, bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. İşçi ara dinlenmesi serbestçe kullanabilir, dinlenme süresini işyeri dışında da geçirebilir. İş Kanunu’nun 68. Maddesinde ara dinlenme süreleri düzenlenmiştir:

 • 4 saat veya daha kısa süreli işlerde en az 15 dakika
 • 4 saatten 7,5 saate kadar süreli işlerde en az 30 dakika
 • 5 saatten fazla süreli işlerde en az 1 saat

İşçinin Fazla Mesai Ücret Alma Hakkı Vardır

Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmadır. İşçiye fazla saatlerle çalışma yaptırılması işçinin onayına tabidir. Bu nedenle işyerinde fazla saatlerle çalışmak yaptırmak isteyen işveren işçinin onayını almalıdır.

İşçiye her 1 saat fazla çalışma karşılığında, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 fazlası ödenir. Fazla sürelerle çalışmada ise her 1 saat fazla çalışması karşılığında, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 ödenir. İşçi zamlı ücret yerine fazla çalışma karşılığı olarak serbest zaman verilmesini de isteyebilir. Fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçinin fazla çalışma ücreti isteyebilmesi için öncelikle fazla çalışma yaptığını ispat etmesi gerekir. İşçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispatlayabilir.

İşçinin Fesih Bildirim Süresi İçerisinde Yeni İş Aramak İçin Günlük 2 Saat İzin Hakkı Vardır

İş sözleşmesinin feshi üzerine kendisine tanınan bildirim süresi içinde işçinin bir yandan çalışıp bir yandan da bu sürede yeni bir iş bulması için kendisine izin verilir. İş Kanunun 27. Maddesinde iş arama izni hükme bağlanmıştır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz. İşçi talep ettiği takdirde izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Söz konusu madde gereğince işveren, işçiye iş arama iznini ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İşçinin Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğe Rıza Göstermeme Hakkı Vardır

Çalışma koşullarında değişiklik İş Kanunun 22. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde gereğince, çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapılabilir. Ancak işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiye bağlamamaktadır. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir neden dayandığını veya fesih için başka geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

Ancak taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilmektedir. Söz konusu yapılmak istenilen değişiklik esaslı değişiklik sayıldığı takdirde İş Kanunun 22. Maddesinde düzenlenen hüküm uygulanır.

İşçinin Belirli Günler İçin İzin Hakkı Vardır

İş Kanunun 46. Maddesine göre, “Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme verilir.” Çalışılmayan hafta tatil günü için işverence işçiye bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Hafta tatilinde çalıştırılan işçi, saat ücreti karşılığı çalışması hallinde bir günlük tatil ücretine ilaveten yüzde elli zamlı olarak hesaplanan bir günlük ücret daha ödenir. Hafta tatilin yanında işçi işyerinde ki kıdemine göre yıllık ücretli izine hak kazanmaktadır.

Alt İşveren İşçi Hakları

Alt işveren; bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu işin görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, ifade eder.

Alt işveren asıl işverenden aldığı iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işte çalıştırabilir. Ancak işveren işçilerinin haklarının ödenmeyen alt işveren işçilerinin alacaklarını alt işverenin hakkedişinden kesebilecek ve ilgili işçilere doğrudan ödeyebilecektir.

Askere Giden İşçi Hakları

İş Kanunun 31. Maddesinde askere giden işçinin hakları düzenlenmiştir. Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, işveren bunları eşli işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek o andaki koşularla işe almak zorundadır. Bu yükümlülüğüne uymayan işveren, işçiye 3 aylık ücreti kadar tazminat ödemek zorunda kalır.

Mobbing Uygulanan İşçi Hakları

Mobbing; işyerlerinde birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre devam eden, karşısındakini yıldırma, işten soğutma ve işten uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Mobbing uygulanan işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilmektedir. İş Kanunun 24. Maddesine göre, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri hallerde fesih yapılabileceği belirtildiği için, işçinin psikolojik taciz sebebi ile iş sözleşmesini derhal sona erdirebileceği kabul edilmektedir.

İş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesheden işçi aynı zamanda tazminata da hak kazanır. Tazminat hakkının yanında ayrıca işçi kıdem tazminat ve ihbar tazminatı ile birlikte ödenmeyen tüm haklarını dava edebilir.

İşten Çıkarılan İşçi Hakları

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi çeşitli sebeplerle sona erebilir. İşten çıkarılan işçinin hakları konusu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Gaziantep Avukat Fuat Ziya Çiftçi hukuk bürosunu arayabilirsiniz.

İstifa Eden İşçi Hakları

Haklı nedene dayanmadan iş sözleşmesini fesheden işçiler, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi işçilik haklarına hak kazanamayabilirler. İstifa dilekçesini veren işçi, istifa dilekçesinde istifa nedenini açıkça belirtmelidir. İstifa dilekçesi yazan ve işverene teslim eden işçi, haklı bir neden sunmalıdır. Günümüzde işverenler, işçilere haklarını ödememek için istifa dilekçesi imzalattırmaktadır. Burada önemli olan ispat araçlarının dikkatlice toplanmasıdır.

İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için aşağıdaki koşulların bir arada bulunması zorunludur:

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak

İşçinin Ölümü Halinde Yakınlarının Sahip Olduğu Haklar

İş sözleşmesi işçinin ölümü ile sona erer. Mirasçıların ya da işverenin bu durumda sözleşmenin feshi bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık, hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu ödeme ölüm tazminatı olarak da adlandırılmaktadır. Eğer işçi kıdem şartlarını sağlamışsa, mirasçılar dava açarak kıdem tazminatı talebinde bulunabilir.

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru dava şartıdır. İşçi-işveren arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin, dava açılmadan önce arabuluculuk başvurusu zorunludur. Arabulucuya başvurmadan dava açılması halinde dava, dava şartı yokluğu sebebiyle HMK 114. Maddesi gereğince usulden reddedilir.

İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklarda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Hem işçinin yerleşim yeri hem de işverenin yerleşim yeri mahkemeleri iş uyuşmazlıklarında yetkili mahkemelerdir.

İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri

İş Kanununun 32. Maddesine göre, “Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.” Dolayısıyla işçilik alacakları içerisinde yer alan ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ücreti, hafta tatili ücreti ile prim, ikramiye vb. ücret ekleri 5 yıllık zamanaşımına tabidir. İşçilik hakları, hak edilen tarihten itibaren beş yıl içinde talep edilmez ise işçinin talep etme hakkı kalmayacaktır.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle İş Kanuna göre işçi statüsünde sahip olmak gereklidir. Bunun yanında işçi işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması zorunludur. Hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanabileceği aşağıda sayılmıştır:

 • Sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi
 • İşverenin haksız feshi
 • İşçinin ölümü
 • Muvazzaf askerlik hizmeti
 • Kadın işçinin evlenmesi
 • Emeklilik

Mobbing Uygulanan İşçinin Hakları?

Mobbing uygulanarak işten çıkmasını sağlanan işçi, işten çıkarılmış olmanın getirdiği tüm haklardan yararlanır. Mobbinge uğrayan işçi bunu kanıtladığı takdirde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına da hak kazanır.

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Ne Kadardır?

 • Bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 günden,
 • Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
 • Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz

 Avukat Desteği

İşçi-işveren uyuşmazlıkları niteliği itibariyle alanında uzman kişilerce büyük dikkat ve önem gösterilerek ülkemizdeki güncel kararlar takip edilip yürütülmesi gereken uyuşmazlıklardır. Gaziantep Avukat Fuat Ziya Çiftçi; birçok işçi ve işverene iş hukuku alanında hizmet vermektedir. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz olası hak kayıplarının önüne geçeceğinden uzman avukat kadromuz ile iletişim kurarak dava ve işlemlerinizin takibini gerçekleştirebilirsiniz.