+Blog Yazıları


İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILACAK MENFİ TESPİT DAVALARI İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ AŞAĞIDA BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR

 

…………….. (   )  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. Fuat Ziya ÇİFTÇİ

                                     www.fuatziyaciftci.av.tr

DAVALI                         :

KONU                            : Menfi Tespit Davası (Takipten Sonra)

AÇIKLAMALAR             :

 

1-) Davalı …….… tarafından davacı müvekkil aleyhine …/…/…… tarihinde …. İcra Müdürlüğünün …/….. sayılı icra takibi başlatılmıştır. Ancak davacı müvekkilin takip alacaklısı şahsa böyle bir borcu bulunmamaktadır. Şöyle ki;

 

2-) BURADA ARADAKİ BORÇ İLİŞKİSİNE DAİR AYRINTILI AÇIKLAMALAR YAPILIR.

 

3-) yukarıda açıklandığı üzere davacının davalıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Ancak davalı tarafından başlatılan icra takibi nedeniyle iş bu menfi tespit davasını açmak zorunlu olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER               : 2004 S. K. m. 72, 1163 S. K. m. 98, 6102 S. K. m. 125.

 

HUKUKİ DELİLLER                : İcra takip dosyası, Borç ilişkisine Dair Belgeler, tanık ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda belirtilen nedenlerle,

 

  • Davacı müvekkilin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine,

 

  • Davalının haksız ve kötü niyetli takip yapmış olması nedeni ile takip bedeli olan ……. TL’nin % 20’si üzerinden kötüniyet tazminatına mahkum edilmesine,

 

  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

 

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim  …/…/…

Davacı Vekili

Av.Fuat Ziya ÇİFTÇİ